CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ CỤC

  • RSS
Thứ Năm, 16/08/2018 | 10:46 GMT+07
Share Chia Chia 363

Để Đảng, chính quyền gần dân hơn thông qua tiếp xúc, đối thoại 

Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân được thực hiện theo cơ chế rất quan trọng trong hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta là: Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ. Đó là mối quan hệ chính trị cơ bản trong đời sống chính trị, xã hội Việt Nam. Mối quan hệ này có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng và chế độ xã hội ở nước ta hiện nay.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Chính phủ do dân cử ra, được dân ủy quyền thay mặt dân để điều hành, quản lý đất nước. Người nói: “Nước lấy dân làm gốc”, “nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”; “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn quyết tâm xây dựng một bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn gần dân, gắn bó với dân, vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ.

Tuy nhiên, thời gian qua, chúng ta còn có những hạn chế như: phương thức lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là lãnh đạo Nhà nước còn chậm đổi mới; việc thể chế hoá một số chủ trương, đường lối của Đảng chưa phù hợp với thực tế và chưa đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân; nhiều tổ chức đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến lợi ích của Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, chưa thực sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; sự sa sút phẩm chất đạo đức, lối sống, yếu kém, xa dân, hành động không vì lợi ích của Nhân dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng, chính quyền đã làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Từ thực tế trên, ngay từ năm 2013, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về việc xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, với mong muốn xây dựng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể Thành phố luôn gần dân, gắn bó với dân, vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ, Thành ủy thành phố Hồ chí Minh đã có Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28/4/2017 ban hành “Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là gặp gỡ, lắng nghe, bàn bạc, thảo luận trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp về xây dựng và thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; đảm bảo an ninh - quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp nhận, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Mục đích tiếp xúc, đối thoại là nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng Đảng,chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội, trên cơ sở đó mà lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc, chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Mặt khác, qua đó nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các tổ chức này, của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ chối tiếp xúc, đối thoại với các trường hợp: người không có năng lực hành vi dân sự, người đang bị khởi tố điều tra hoặc đang bị hạn chế, tước một số quyền công dân theo quy định của pháp luật; người có hành vi gây rối trật tự công cộng tại nơi tiếp xúc, đối thoại; người sử dụng ma túy, rượu bia và chất kích thích khác; người không có thái độ hợp tác, không có tinh thần xây dựng khi tiếp xúc, đối thoại; nội dung kiến nghị, yêu cầu không phù hợp.

Những nội dung trên của Quy chế đã thực sự thể hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Nó cũng mở ra phong cách làm việc mới của cán bộ lãnh đạo là gần gũi, hiểu biết và lắng nghe nhân dân. Đó là việc làm thiết thực của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và cán bộ công chức, đảng viên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Đảng ta đang phát động thực hiện trong toàn Đảng, toàn dân./.

X.G