CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Hai, 21/01/2019 | 10:37 GMT+07
Share Chia Chia 254

Được lựa chọn áp mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt nếu đủ điều kiện 

Các nhóm hàng có tên và được thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 nếu đủ điều kiện áp dụng thuế suất NK ưu đãi đặc biệt thì được lựa chọn áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt tại Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thuế NK ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 của Biểu thuế NK ưu đãi.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với vướng mắc của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi và ưu đãi đặc biệt khi thực hiện Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Cục Hải quan Quảng Ninh phản ánh, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan đã được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì các nhóm mặt hàng, mặt hàng có tên và được thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 nếu đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành thì được lựa chọn áp dụng mức thuế suất thuế NK riêng quy định tại các Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thuế NK ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 của Biểu thuế NK ưu đãi.

Theo quy định tại điểm a khoản 3.2 mục I Chương 98 thì việc áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng cho các nhóm mặt hàng thuộc nhóm 98.01, 98.04, 98.08, 98.10, 98.11, 98.12, 98.16, 98.25, đến 98.30, đến 98.32, 98.33, 98.35 đến 98.39, 98.41, 98.45, 98.46, 98.47, 98.48, 98.50 phải theo đúng mô tả hàng hóa quy định tại danh mục biểu thuế NK ghi tại mục II Chương 98 và chú giải nhóm quy định tại khoản 2 mục I Chương 98, không áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi quy định cho mặt hàng, nhóm hàng đó tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II.

Hải quan Quảng Ninh thắc mắc, các nhóm mặt hàng thuộc nhóm 98.01, 98.04, 98.08, 98.10, 98.11, 98.12, 98.16, 98.25, đến 98.30, đến 98.32, 98.33, 98.35 đến 98.39, 98.41, 98.45, 98.46, 98.47, 98.48, 98.50 thì DN có được lựa chọn áp dụng mức thuế NK quy định tại Chương 98 hoặc áp dụng mức thuế NK quy định tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II.

Trả lời thắc mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ điểm 3.2 khoản 3 phần I mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì các  nhóm mặt hàng thuộc nhóm 98.01, 98.03, 98.04, 98.08, 98.10, 98.11, 98.12, 98.16, 98.25 đến 98.30, 98.32, 98.33, 98.35 đến 98.39, 98.41, 98.45, 98.46, 98.47, 98.48, 98.50 không được áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi quy định cho mặt hàng, nhóm hàng đó tại 97 Chương Biểu thuế NK ưu đãi mà phải áp dụng thuế suất tại Chương 98.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP thì các nhóm mặt hàng, mặt hàng có tên và được thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 nếu đủ điều kiện áp dụng thuế suất NK ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành thì được lựa chọn áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt quy định tại Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thuế NK ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 của Biểu thuế NK ưu đãi.

Theo https://www.baohaiquan.vn